Prawo pracy

Czy skrócony okres wypowiedzenia jest korzystny dla pracownika?

Okres wypowiedzenia wynika wprost z przepisów kodeksu pracy. Najdłuższym okresem wypowiedzenia, o jakim mówi kodeks pracy jest okres trzymiesięczny. Dotyczy on pracowników, którzy są zatrudnieni u danego pracodawcy na umowę o pracę na czas określony albo nieokreślony co najmniej od 3 lat.

Przepisy dopuszczają jednak w niektórych sytuacjach skrócenie okresu wypowiedzenia niezależnie od woli pracownika. Ma to miejsce między innymi w razie likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia przez niego upadłości. W takim przypadku pracownicy, którym w normalnych warunkach przysługiwałoby wypowiedzenie trwające 3 miesiące mogą otrzymać od pracodawcy informację, że okres wypowiedzenia będzie trwał jedynie miesiąc.

Art. 361k.p.
§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.
§ 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Co w praktyce opisana wyżej sytuacja oznacza dla pracownika?

W razie likwidacji zakładu pracy pracownik, któremu w normalnych warunkach przysługiwałby trzymiesięczny okres wypowiedzenia nie jest w stanie w żaden sposób podważyć decyzji pracodawcy o jego skróceniu.

Trzeba jednak pamiętać, że:

  • okres wypowiedzenie dla takiego pracownika nie może być krótszy niż jeden miesiąc,
  • pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie nie za skrócony okres wypowiedzenia, ale za pełne 3 miesiące,
  • do tzw. „stażu pracy” zaliczany jest okres 3 miesięcy wypowiedzenia.

Co istotne, pomimo że pracownik traktowany jest tak jakby pozostawał w zatrudnieniu przez cały, a nie tylko skrócony okres zatrudnienia, umowa o pracę rozwiązuje się po upływie jednego miesiąca.

Dla pracownika ważny może być również fakt, że składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są jedynie przez pierwszy miesiąc wypowiedzenia. Pracownik otrzymuje więc odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za całe 3 miesiące, jednak wyłącznie jeden miesiąc jest okresem składkowym.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close