Prawo pracy

Urlop wychowawczy wystarczającym odpoczynkiem? Czyli o tym, jak wykorzystać urlop wychowawczy bez utraty prawa do urlopu wypoczynkowego.

Pan Sławomir wraz z żoną wspólnie ustalili, że zawnioskuje on do pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego począwszy od 1 grudnia 2015 roku do 31 października 2016 roku, czyli na okres 11 miesięcy. Mikołaj, świąteczne zakupy i porządki, przy okazji będzie więcej czasu na zajęcie się sprawami domowymi, więc grudzień to dobry czas na rozpoczęcie tzw. „wychowawczego”. Córeczka często chorowała na gardło, więc od razu wstępnie zaplanowali, że po urlopie wychowawczym pojadą na 2 tygodnie nad morze, żeby dziecko mogło korzystać z dużej ilości jodu.

Jeśli Pan Sławomir nie zadzwoniłby do znajomego prawnika i nie upewnił się co dokładnie zawrzeć w takim wniosku do pracodawcy oraz kiedy najlepiej go złożyć, prawdopodobnie wyjazd nad morze nie mógłby dojść do skutku.

Jak wygląda kwestia urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego?

Jeśli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego przez okres przekraczający 1 miesiąc, a okres ten rozpoczyna się w jednym roku kalendarzowym i przechodzi na następny, to po powrocie z urlopu wychowawczego przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do końca tego roku.

Panu Sławomirowi co do zasady przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, który nabywa z dniem 1 stycznia każdego roku. W sytuacji opisanej powyżej po powrocie z urlopu wychowawczego przysługiwałby mu urlop wypoczynkowy za 2016 rok jedynie za okres 2 miesięcy, od listopada do końca grudnia. W praktyce Panu Sławomirowi pozostałoby do wykorzystania 6 dni urlopu wypoczynkowego.

Art. 1552 k.p.
§ 1. Przepis art. 1551§ 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:
1) urlopu bezpłatnego;
2) urlopu wychowawczego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;
4) tymczasowego aresztowania;
5) odbywania kary pozbawienia wolności;
6) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3-6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 155 k.p.
§ 1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
z zastrzeżeniem § 2.

Co zrobić, żeby jednocześnie wykorzystać urlop wychowawczy i nie utracić prawa do urlopu wypoczynkowego?

Po pierwsze należy wykorzystać urlop wypoczynkowy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Musi on również rozpocząć się po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu, czyli po 1 stycznia.

Zakładając, że pracownik chce wykorzystać urlop wychowawczy w części obejmującej niecały rok, najkorzystniejsze dla niego jest zawnioskowanie o urlop wychowawczy np. na okres 11 miesięcy od 15 stycznia do 15 grudnia danego roku. W takiej sytuacji, pomimo że pracownik przez 11 miesięcy w danym roku kalendarzowym przebywa na urlopie wychowawczym, zachowa za ten rok prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, tj. 20 lub 26 dni.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close